search

#咳樂膜

"世達"免咳樂膜衣錠20公絲(苯普百林)副作用:須由醫師處方使用,詢問專業醫師與藥師英文品名:MECOLA F.C.TABLETS 20MG "S.D."(BENPROPERINE)衛署藥製字第042748號 "世達"免咳樂膜衣錠20公絲(苯普百林)用法...