search

#彰化埔心

              看到格友們分享了彰化魔菇部落生態休閒農場好像很好玩,很適合帶小孩去,   所以兒童節連假便帶了可樂娜去玩,陪同的還有啤阿公、啤阿嬤及啤舅舅             入園門票100元,可以折抵園區消費50...