search

#毛巾

維基百科上怎麼說哩?

毛巾 毛巾,是日用品,一種布質紡織品,長毛,常見用途是洗手之後抹手腳、洗頭之後抹頭、沐浴之後抹身體,晚餐之後抹嘴等。通過直接接觸來吸溼。

到維基百科看更多