search

#Cha No Wa

來到香港沒什麼要求,最大的要求就是要吃到現場的美味抹茶 ︱來自日本的抹茶好滋味.尖沙咀 海港城.CHA-NO-WA茶之環 × Sweetshouse Chacha︱ CHA-NO-WA茶之環 × Sweetshouse Chacha [海港城店] cha-no-wa HongK...