search

#hydrangea

 洋繡球,原產於中國、日本等地,又名繡球花、八仙花、紫陽花、紫繡球等,為八仙花科( 繡球花科 )八 仙花屬(繡球花屬),學名Hydrangea macrophylla,俗稱Hydrangea、Bigleaf hydrangea、French hydrangea,...