search

#xiaolang

根據向加利福尼亞州北區法院提交的文件,美國聯邦調查局本週指控前美國 Apple 員工 Xiaolang Zhang (張曉朗) 竊取商業機密。Apple 於 2015 年 12 月因「Project Titan (泰坦計劃)」僱傭了 Xiaolang Zhang,讓他...