search

#zabivaka

2018 世界盃足球賽 FIFA 將於 6/14~7/15 舉行,今年在俄羅斯舉行,其吉祥物 Zabivaka 成為亮點, Zabivaka 是一隻外型從西伯利亞平原狼取材而來,由俄羅斯大學生 Ekaterina Bocharova 設計,Zabivaka 在俄文中含...